Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

zamknij

Regulamin Sklepu Internetowego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

§ 1
Informacje ogólne

1. Sklep Internetowy Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.prz.edu.pl (dalej „Sklep”), jest prowadzony przez Politechnikę Rzeszowską z siedzibą w Rzeszowie przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, posiadającą osobowość prawną na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), NIP: 813-02-66-999, REGON: 000001749, (dalej „Sprzedawca”). Sklep umożliwia przy wykorzystaniu sieci Internet dokonywanie zakupów artykułów promocyjnych Politechniki Rzeszowskiej.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania na odległość Umów Sprzedaży z Klientem, a także zasady składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2
Definicje

1. Adres elektroniczny – aktywne konto e-mail służące w czasie realizacji zamówienia do stałego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Forma płatności – sposób dokonania zapłaty za zakupiony Produkt, polegający w szczególności na realizacji płatności w postaci przelewu elektronicznego lub za pośrednictwem innego systemu płatności elektronicznych zaakceptowanego przez Sprzedawcę.

4. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie elektroniczny formularz, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

5. Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i Formy płatności.

6. Klient – każdy podmiot dokonujący zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa zakupów za pośrednictwem Sklepu.

7. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu produktów w Sklepie w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto Klienta – konto prowadzone przez Sklep (funkcjonalność oferowana przez Serwis), oznaczone indywidualną nazwą (loginem) oraz zabezpieczone poufnym, indywidualnym hasłem wskazanym przez Klienta, umożliwiające logowanie do bazy zawierającej dane Klienta służące do realizacji zamówień Klienta.

9. Koszyk – funkcjonalność oferowana Klientowi przez Serwis, pozwalająca na realizację zamówienia; element oprogramowania Sklepu umożliwiający podgląd wybranych przez Klienta Produktów do zakupu a także ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

10. Potwierdzenie zawarcia umowy – informacja wysyłana przez Sklep na Adres elektroniczny Klienta po złożeniu przez niego zamówienia zawierająca informacje, o których mowa w art. 21 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

11. Produkt – przedmiot dostępny w Sklepie i oferowany Klientowi do zakupu.

12. Przedsiębiorca – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) – osoba fizyczna lub osoba prawna a także jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej) – zamierzająca lub dokonująca zamówienia i zakupu produktów w Sklepie).

13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, określający zasady korzystania ze Sklepu, dostępny pod adresem www.sklep.prz.edu.pl.

14. Serwis – domena internetowa www.sklep.prz.edu.pl zawierająca treści oraz funkcjonalności pozwalające w szczególności na składanie zamówień, zarządzanie nimi oraz ich realizację.

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3
Kontakt ze Sklepem (Sprzedawcą)

1. Adres Sprzedawcy:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Sklep Internetowy

al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

2. Adres e-mail Sprzedawcy:

sklep@prz.edu.pl 

3. Nr telefonu Sprzedawcy:

17 743 2245

4. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy:

87 1240 6292 1111 0010 9969 2398 (Bank Pekao S.A.)

5. Klient może – kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

6. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w Dni robocze w godzinach  9:00 – 14:00.

§ 4
Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

1) posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów tej sieci,

2) korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych,

3) posiadanie Adresu elektronicznego (e-mail) Klienta,

4) włączona obsługa plików cookies.

2. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji plików cookies oraz Regulaminu, a także zapoznania się z Polityką prywatności.

§ 5
Informacje wstępne

1. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby Sklep funkcjonował w sposób nieprzerwany. Sprzedawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności Produktu w żądanych przez Klienta: kolorystyce, rozmiarze, wersji językowej, ilości itd. Informacja o czasowej niedostępności Produktu udostępniona będzie na stronie Sklepu.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się kwota brutto za Produkt(y) uwzględnione w Zamówieniu oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgody z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie praw i dóbr osobistych Sprzedawcy oraz osób trzecich. 

7. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8. Dostarczanie do Sprzedawcy lub do Serwisu jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem (treści bezprawne) jest zabronione.

9. Jakakolwiek ingerencja przez osoby nieuprawnione w Serwis, a w szczególności w jego funkcjonalności lub strukturę, jest zabroniona.

§ 6
Konto Klienta

1. Klient może korzystać z Konta Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest nieodpłatne.

2. W celu założenia Konta Klienta niezbędne jest wypełnienie Formularza Rejestracji dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Dane osobowe, jakie należy wskazać w celu dokonania rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Klienta: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (pełniącego rolę loginu podczas logowania) oraz hasła. 

3. Konto Klienta dostępne jest 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

4. Konto Klienta jest ważne bezterminowo.

5. Klient w każdym czasie ma zapewniony dostęp do Konta Klienta, możliwość zmiany lub poprawy podanych danych oraz zmiany hasła umożliwiającego logowanie się do Konta. Klient ma również możliwość dołączenia do konta jednego lub kilku adresów, za pomocą formularza „Dodaj adres”, poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie, na potrzeby faktury VAT), NIP firmy (opcjonalnie, na potrzeby faktury VAT), adres (siedziby firmy, na potrzeby faktury VAT), miejscowość, kod pocztowy, kraj (domyślnie Polska), oraz województwo. 

6. Wszelkie zmiany w Koncie Klienta można wprowadzać za pomocą zakładki „Twoje konto” dostępnej po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta.

7. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu (Adresu elektronicznego) i hasła dostępu. 

8. W przypadku utraty hasła dostępu Klient może odzyskać możliwości logowania do swojego Konta Klienta za pomocą Adresu elektronicznego podanego w Formularzu Rejestracji.

9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć swoje Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem Adresu elektronicznego lub pisemnie na adresy podane w § 3.

10. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu lub Serwisu może naruszać obowiązujące przepisy prawa, chronione przepisami prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie informacji na jego Adres elektroniczny. Jeżeli pomimo uprzedzenia Sprzedawca stwierdzi, że doszło do naruszenia, o którym mowa, uprawniony jest on do natychmiastowego zablokowania Konta Klienta.

§ 7
Produkty

1. Prezentowane na stronie Sklepu informacje o Produktach, a w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient w celu dokonania zakupu produktów składa zamówienie zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.

2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.

3. Sklep realizuje zamówienia dotyczące dostawy Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dostępne w Sklepie fotografie Produktów mają na celu przykładowe pokazanie wyglądu Produktu, który w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od zamieszczonej w Sklepie fotografii.

5. Ceny wszystkich znajdujących się w Sklepie Produktów podane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), nie obejmują one informacji dotyczących kosztów dostarczenia produktu do Klienta.

6. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena Produktu podana w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen Produktów, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienie złożone po dacie wejścia w życie zmiany ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży.

§ 8
Oferowane metody dostawy, odbioru oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

1) przesyłka kurierska z przedpłatą,

2) odbiór osobisty.

2. Realizacja płatności może zostać dokonana wedle wyboru Klienta za pomocą następujących form:

1) płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych podczas odbioru osobistego,

2) przedpłata za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

3. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Zapłata z wykorzystaniem płatności elektronicznej powinna zostać dokonana przez Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu na rachunek bankowy Sklepu zapłaty lub po otrzymaniu przez Sklep od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Klient zobowiązany jest odebrać towar w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o przygotowaniu go do odbioru. W przypadku braku odbioru w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca wezwie dodatkowo Klienta do odbioru wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 7- dniowy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. 

§ 9
Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1) dokonać wyboru danego Produktu będącego przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie go do Koszyka (poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),

2) po dodaniu do Koszyka wszystkich Produktów będących przedmiotem Zamówienia kliknąć przycisk „Koszyk” (w pasku menu Sklepu),

3) przejście do następnego kroku odbywa się poprzez przycisk „Realizuj Zamówienie”,

4) zalogować się na Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji („Zamówienie jako gość”),

5) w przypadku odbioru innego niż osobisty określić adres dostawy, 

6) określić „Sposób dostawy” poprzez wybór jednej z metod dostawy oferowanej przez Sklep,

7) określić „Płatność” poprzez wybór jednej z form płatności oferowanych przez Sprzedawcę oraz zaakceptować Regulamin i zapoznanie się z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki,

8) zweryfikować Zamówienie poprzez analizę wyświetlonych szczegółów zamówienia; Klient otrzymuje podsumowanie zamówienia wraz ze wskazaniem łącznej ceny zamówienia, obliczonej poprzez dodanie cen poszczególnych Produktów oraz kosztów dostawy na adres wskazany przez Klienta,

9) potwierdzić Zamówienie z wykorzystaniem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,

10) jeśli została wybrana forma płatności w postaci płatności elektronicznej – Serwis automatycznie przekieruje zamawiającego na stronę operatora płatności, gdzie można dokonać elektronicznej płatności za Zamówienie,

11) potwierdzenie zamówienia towaru oraz informacje dodatkowe związane z realizacją zamówienia przesyłane są na Adres elektroniczny Klienta.

2. W przypadku chęci dokonania zmiany w zamówieniu po jego potwierdzeniu, Klient skontaktuje się niezwłocznie ze Sprzedawcą z wykorzystaniem danych wskazanych w § 3 w celu ustalenia zakresu zmiany oraz nowej wartości zamówienia. Nie jest możliwa zmiana zamówienia po nadaniu przesyłki do Klienta.

3. W przypadku wystąpienia braku zamówionego przez Klienta Produktu albo gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na podany przez Klienta adres e-mail. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (np. poprzez zamianę Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie) zamówienie zostanie anulowane w całości lub jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, zostanie zrealizowane bez brakującego produktu.

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 9 Regulaminu. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przepis § 8 ust. 6 zd. drugie stosuje się odpowiednio. 

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia dokonania płatności, chyba, że Klient wybrał odbiór osobisty jako sposób dostawy zamówienia. 

5. Wydanie Produktów objętych Zamówieniem odbywa się poprzez dostawę pod adres Klienta wskazany w trakcie składania Zamówienia lub podczas odbioru osobistego.

6. Czas realizacji Zamówienia wynosi 14 Dni roboczych od złożenia Zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania przez Klienta Zamówienia wskazano inny termin.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Produktów, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia bądź podania błędnego albo niedokładnego adresu dostawy, jak również w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem pod podanym adresem e-mail lub numerem telefonu.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu, przesłanie Klientowi potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji (w formie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia Adres elektroniczny Klienta). Ponadto treść zawieranej umowy jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

9. W przypadku niemożności realizacji zamówienia przez Sprzedawcę poinformuje on niezwłocznie Klienta. Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie otrzymane od niego świadczenie pieniężne.

§ 11
Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez niego weszła w posiadanie produktu – poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz z Produktem Sprzedawca prześle Konsumentowi „Pouczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży (określonego w ust. 1) wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych produktów albo poszczególnych pozycji Zamówienia.

4. Odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej (w tym elektronicznej) na odpowiedni adres Sprzedawcy wskazany w § 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

5. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien:

1) sporządzić i przesłać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1; Konsument może skorzystać z wzoru formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” (dostępnego pod adresem www.sklep.prz.edu.pl i stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu) lub załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta; po otrzymaniu ww. oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle na Adres elektroniczny Konsumenta potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy,

2) okazać Sprzedawcy dowód potwierdzający zakup (między innymi paragon lub faktura VAT) wydany wraz z Produktem przez Sprzedawcę, 

3) przesłać lub dostarczyć Sprzedawcy kupiony Produkt, którego odstąpienie od umowy dotyczy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

1) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę tę uważa się za niezawartą,

2) Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta (otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane w związku z Umową płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep),

3) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

4) jeżeli Konsument otrzymał zamówiony Produkt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest odesłać produkt na adres Sklepu, określony w § 3. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkt przed upływem 14 dni,

5) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej; w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim 14-dniowy termin biegnie od spełnienia się pierwszego z dwóch wskazanych zdarzeń.

7. Konsument pokrywa koszty bezpośrednie związane ze zwrotem Produktu a w szczególności koszty opakowania.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12
Postępowanie reklamacyjne

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów kodeksu cywilnego (art. 556-576 kodeksu cywilnego).

4. Klient ma prawo złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną. 

5. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.

6. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przedstawienia,

2) nie ma właściwości, o których Sklep zapewnił Klienta,

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,

4) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,

5) nie ma właściwości wskazanych w publicznych zapewnieniach producenta, jego przedstawiciela, osoby wprowadzającej produkt do obrotu lub osoby, która przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7. Wada prawna polega na tym, że:

1) towar stanowi własność osoby trzeciej lub,

2) towar jest obciążony prawem osoby trzeciej lub,

3) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

8. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

9. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, dowód potwierdzający dokonanie zakupu produktu w Sklepie, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru, zgodnie z treścią ust. 11.

10. W przypadku wystąpienia wady zakupionego produktu Klient ma prawo zażądać od Sklepu wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady lub może złożyć – w przypadku gdy wada jest istotna – oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

12. Rozpatrzenie reklamacji następuje w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na dany Adres elektroniczny Klienta. Wiadomość ta obejmuje informacje o sposobie załatwienia sprawy.

13. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy produkt do siedziby Sklepu, zaś w przypadku gdy ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić zakupiony produkt w miejscu, w którym się on znajduje.

14. Sklep odpowiada wobec Klienta za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od dnia jego wydania.

§ 13
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Sprzedawca informuje iż:

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, dostępnego pod adresem www.sklep.prz.edu.pl , jest Sprzedawca – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 11 00, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl , w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu:

1) przyjęcia i realizacji zamówienia w Sklepie internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z utrzymaniem kontaktu z osobą składającą zamówienie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora,

2) założenia i obsługi Konta Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) w związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną,

3) obsługi procesu reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z utrzymaniem kontaktu z osobą składającą zamówienie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora,

4) obsługi zgłoszenia oraz udzielenia informacji zwrotnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub poprzez numer telefonu lub adres poczty elektronicznej Sklepu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora,

5) realizacji obowiązków Sklepu wynikających z przepisów prawa, dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunku, faktury) – w przypadku zgłoszenia przez Klienta potrzeby wystawienia dokumentu księgowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego,

6) prowadzenia działań promocyjno-marketingowych (newsletter) w przypadku uzyskania zgód wymaganych odrębnymi przepisami prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku z marketingiem bezpośrednim własnych produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora,

7) dochodzenia roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obroną przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w związku z dochodzeniem roszczeń, podejmowaniem działań o charakterze windykacyjnym oraz obroną przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z obsługą oraz realizacją Zamówienia, w szczególności operatorzy płatności, a także podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską na podstawie prawa pocztowego (zajmujące się dostarczaniem przesyłek na zlecenie Administratora). Dane Klienta mogą zostać udostępnione innym podmiotom jeśli wynika to wprost z przepisów prawa.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

5. Podanie danych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przez Administratora. 

6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.

7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania (zrealizowania zamówienia) lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania (obsługa Konta Klienta) lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora), a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane.

8. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

9. W przypadku przetwarzania danych w celu utrzymania Konta Klienta, Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie do Administratora.

10. W przypadku przetwarzania danych w celu obsługi Konta Klienta, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. Cofnięcie zgody będzie skutkowało likwidacją Konta Klienta. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie stosownej wiadomości pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: sklep@prz.edu.pl.

11. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

12. Dane Klienta nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu). 

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, między innymi: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Klientom posiadającym Konto Klienta stosowną wiadomość na podany przez nich niego Adres elektroniczny oraz zamieszczając zaktualizowany Regulamin w Serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

3) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosowania Regulaminu Sprzedawca i Klient rozstrzygać będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przed sądem właściwym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają publikacji w Serwisie. Sprzedawca prowadzić będzie archiwum Regulaminów wraz z datami ich obowiązywania.  Właściwość Regulaminu w przypadku  jego  zmiany oznacza się według chwili zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

Załącznik 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Załącznik 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.