Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

zamknij

NOŚNIKI ENERGII I WYBÓR ICH DOSTAWCY w przedsiębiorstwie handlu detalicznego wielkopowierzchniowego

Autor: Zdzisław Jedynak

Rok wydania: 2022

56,00 zł
Brutto
Ilość

NOŚNIKI ENERGII I WYBÓR ICH DOSTAWCY w przedsiębiorstwie handlu detalicznego wielkopowierzchniowego

SPIS TREŚCI

WSTĘP 

CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE

1. Nośniki energii – podstawowe pojęcia 

1.1. Energia 

1.2. Klasyfikacja nośników energii 

1.3. Cechy nośników energii 

1.4. Jednostki miar w gospodarce paliwowo-energetycznej 

1.5. System paliw i energii 

2. Struktura przedsiębiorstwa handlu detalicznego wielkopowierzchniowego 

2.1. Przedsiębiorstwo 

2.2. Handel detaliczny w dystrybucji towarów 

2.3. Płaszczyzna podmiotowa, przedmiotowa i procesowa 

3. Metody i kryteria wyboru dostawcy 

3.1. Zaopatrzenie 

3.2. Strategia współpracy z dostawcami 

3.3. Metody oceny dostawców 

3.4. Kryteria oceny dostawców ‘

CZĘŚĆ II. ROZPOZNANIE WARUNKÓW STOSOWANIA PALIW I ENERGII

1. Charakterystyka nośników energii 

1.1. Paliwa ciekłe 

1.2. Paliwa gazowe 

1.3. Paliwa stałe 

2. Światowy bilans paliwowo-energetyczny 

2.1. Energia pierwotna 

2.2. Ropa naftowa 

2.3. Gaz ziemny 

2.4. Węgiel 

2.5. Energia elektryczna 

3. Krajowy rynek paliw i energii 

3.1. Energia pierwotna i wtórna 

3.2. Paliwa ciekłe 

3.3. Gaz ziemny 

3.4. Węgiel kamienny i brunatny 

3.5. Energia elektryczna i ciepło 

3.6. Prognoza do 2040 r. 

CZĘŚĆ III. OPIS SYTUACJI DECYZYJNEJ

1. Człowiek i jego praca 

2. Przedmiot pracy 

3. Środki pracy 

4. Procesy 

CZĘŚĆ IV. OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ I ZASAD REALIZACJI POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCENY 

I WYBORU DOSTAWCY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Cel, etapy, metoda 

2. Kryteria oceny 

3. Dokumenty 

4. Mapa procesu 

CZĘŚĆ V. OPRACOWANIE STUDIUM PRZYPADKU: OCENA I WYBÓR DOSTAWCY NOŚNIKÓW ENERGII 

W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLU DETALICZNEGO 

Zadanie projektowe 

Sprawozdanie nr 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego otoczenia 

Sprawozdanie nr 2. Identyfikacja i opis struktury przedsiębiorstwa

Sprawozdanie nr 3. Opracowanie procedury oceny i wyboru dostawcy 

Sprawozdanie nr 4. Ocena i wybór dostawcy 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

BIBLIOGRAFIA 

SPIS RYSUNKÓW 

SPIS TABEL 

STRESZCZENIE 

SUMMARY 

Streszczenie

Niniejsza praca jest skierowana do kadry naukowej, studentów uczelni wyższych studiujących na kierunków sprzedaż, handel hurtowy i detaliczny, dystrybucja czy logi-styka. Ponadto może stanowić narzędzie w doskonaleniu umiejętności zarządczych i decyzyjnych kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych.

Głównym celem monografii jest wskazanie atrybutów krajowego rynku paliw i energii, rozpoznanie sytuacji decyzyjnej w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego (PHD/W) i na tej podstawie opracowanie koncepcji realizacji procedury oceny i wyboru dostawcy nośników energii w danej jednostce handlowej w zakresie niezbędnym do poprawy wyników ekonomicznych. Procedura ta uwzględnia zarówno wielkość i strukturę zasobów znajdujących się w dyspozycji danego podmiotu, jak i uwarunkowania otoczenia. Przedmiotem badań są atrybuty i determinanty krajo-wego rynku paliw i energii, a obszar badań stanowi podsystem dostaw paliw i energii zlokalizowany w jednostkach handlowych. 

Struktura pracy składa się z następujących części: przedstawienie teoretycznych podstaw; rozpoznanie warunków i wskazanie atrybutów charakteryzujących światowy i krajowy rynek paliw i energii przez analizę jego struktury przedmiotowej, procesowej oraz podmiotowej; rozpoznanie sytuacji decyzyjnej PHD/W przez analizę struktury podmiotowej, przedmiotowej i procesowej; wyznaczenie założeń i zasad realizacji pro-cedury oceny i wyboru dostawcy nośników energii w PHD/W; budowa i opracowanie studium przypadku. 

Należy podkreślić, że przyjęty temat i cel pracy wyznacza nowy i oryginalny kie-runek badawczy. Podjęte działania prowadzą do poszerzenia wiedzy z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w obszarze systemów handlowych oraz ich organizacji. Są ukie-runkowane na dziedziny, które mają i będą miały w przyszłości wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej. Zaproponowane rozwiązania zawierają praktyczne wytyczne umożliwiające przeprowadzenie postępowania w zakresie oceny i wyboru dostawcy nośników energii. Opracowany schemat postępowania oraz sposób jego aplikacji w PHD/W stwarza natomiast możliwości przeniesienia przyjętych rozwiązań na pozostałe systemy gospodarcze.

Słowa kluczowe: energia, paliwa, dystrybucja, logistyka

ENERGY CARRIERS AND THE SELECTION OF THEIR SUPPLIER IN A LARGE-FORMAT RETAIL ENTERPRISE

Summary

This scientific monograph is addressed to the academic staff, university students with the major on sales, wholesale and retail trade, distribution and logistics. In addi-tion, it can be a tool for improving management and decision-making skills of manage-rial staff in 

organizational units.

Its main goal is to identify the attributes of the domestic fuel and energy market, to identify the decision-making situation in large-format retail enterprises (PHD/W) and, based on that, to develop a concept for the implementation of the procedure for evaluat-ing and selecting an energy supplier in a given commercial unit to the extent necessary to improve economic results. This procedure takes into account both the size and struc-ture of resources at the disposal of a given entity and the environmental conditions. The subject of the research are the attributes and determinants of the domestic fuel and en-ergy market. The research area is the fuel and energy supply subsystem located in commercial units.

The structure of the monograph consists of the following parts: presentation of the theoretical basis; identification of conditions and indication of the attributes characteri-zing the global and domestic fuel and energy market through the analysis of its object, process and entity structure; recognition of the decision-making situation of PHD/W through the analysis of the subjective, objective and process structure; setting the as-sumptions and rules for the implementation of the evaluation and selection procedure of the supplier of energy carriers in PHD/W; construction and development of a case stu-dy.

It should be emphasized that the selected topic and purpose of the monograph de-termine a new and original direction of the research. The actions taken lead to broade-ning the of knowledge in the discipline of management science and quality in the area of trade systems, their organization and management. They are focused on areas that have and will have an impact on improving the competitive position in the future. The proposed solutions contain practical guidelines for conducting the procedure for the evaluation and selection of the supplier of energy carriers. On the other hand, the deve-loped procedure and the 

method of its application in PHD/W creates the possibility of transferring the adopted 

solutions to the other economic systems.

Keywords: energy, fuels, distribution, logistics

Opis

Rok wydania
2022
Oprawa
Twarda
Format
B5
Ilość stron
341

Zobacz także